2023 - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2023

Библиографски справки

Уважаеми читатели,
Регионална библиотека „Димитър Талев”- Благоевград Ви предоставя списък с готови писмени библиографски справки, които може да поръчате и закупите. Възможно е да се възползвате от услугата на място в Справочно-библиографски отдел на библиотеката и на e-mail bibbl_sbo@abv.bg
Справките са обособени в тематични рубрики.

Списък с писмени библиографски справки – 2023:

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ:

1. Отношението на 5- 6 годишните деца към природната среда в детската градина
2. Личностни аспекти на старостта
3. Обучение по танци в предучилищна възраст
4. Умение за учене при юноши
5. Взаимодействие между социалната и образователната системи при работа по случаи на деца с риск
6. Ранно откриване на деца с езикови нарушения
7. Семейно консултиране при подготовка на децата за училище
8. Индиректна стратегия за стимулиране на познавателната активност на детето от предучилищна възраст
9. Възможности на информационните и комуникационни технологии за диференциране на социално-педагогически проблеми на учениците в начален етап
10. Образователна интеграция на деца от малцинствени общности, чрез заниманията по интереси в началния образователен етап
11. Тревожност и удовлетвореност от връзка
12. Приобщаващо образование в предучилищна възраст
13. Агресия и тревожност в юношеска възраст сред учениците от 6 – 11 клас
14. Самооценка и хранителни нарушения в юношеска възраст
15. Личностна, ситуативна и изпитна тревожност при ученици от 6 до 8 клас
16. Съвременни, продуктивни, интердисциплинарни, образователни подходи в началните класове
17. Приобщаващо образование в контекста на деца в риск от отпадане от училище
18. Игрови похвати в обучението по роден език в детската градина
19. Актуални проблеми в предучилищното образование по образователно направление „Български език и литература” – обучителни трудности


ПОЛИТИКА:

1. България в международните отношения на възродителния процес

ИКОНОМИКА:
1. Динамика на индексите на основните световни фондови борси през 2022 година
2. Информационни технологии в логистиката на снабдяването
3. Въздействие на корпоративното подоходно облагане върху икономическия растеж
4. Финансов анализ – същност и показатели

ПРАВО:

1. Правно положение на Общинския съвет в Република България

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ:

1. Управление на системата на националната сигурност при епидемии и пандемии

МЕНИДЖМЪНТ, РЕКЛАМА:

1. Управлението като процес – основни функции
2. Възможности за изграждане на екипна ефективност в организациите в публичната сфера
3. Организационни стратегии за кариерно развитие на персонала
4. Ефективни рекламни модели в хотелиерството


СЧЕТОВОДСТВО:

1. Счетоводни аспекти на отчитане и предоставяне на разходите в предприятията от нефинансовия сектор

ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ:

1. Творчеството на Димитър Талев – произведения и литературна критика
2. Животът и делото на Димитър Талев


ИСТОРИЯ:

1. 1-ви ноември – Ден на народните будители


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню