Правилник за обслужване на читателите в РБ"Д.Талев" - Регионална библиотека - Благоевград

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Правилник за обслужване на читателите в РБ"Д.Талев"

Информация
РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ – БЛАГОЕВГРАД
2700 БЛАГОЕВГРАД ПЛОЩАД „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ 2
ТЕЛЕФОНИ:ДИРЕКТОР:073-885526, ОТДЕЛ „КОМПЛЕКТУВАНЕ“:073-885528, ЧИТАЛНИ:073-885536


ПРАВИЛА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ В ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ

1. Ползватели на РБ – Благоевград се допускат само с МАСКИ и Ръкавици.
2. Тези от тях, които не носят ръкавици, няма да бъдат допускани до допир с книжните документи.
3. Читателите се обслужват на гише. Социалната дистанция е 1,5 метра.
4. Връщаните книги се отделят, от общия фонд, за съответната 72 – часова карантина.
5. Всички планувани и организирани масови мероприятия от библиотеката, на открито се осъществяват при 50 % от максималния капацитет, а на закрито при 30 % от капацитета на залите.
6. Зала „Интернет център“ е затворена и не се допуска нейното ползване.
7. Поръчки от книгохранилище се изпълняват на два часа, само по предварително подадени заявки.
8. На всеки етаж се осигуряват съответните дезинфектанти и предпазни средства за служителите.
9. Не се допуска самостоятелно дезинфекциране на книжните документи, с течни препарати, по домовете от читателите, тъй като това ги уврежда.
10. Пропускателният режим за зали „Читални“ ще бъде само с маски и ръкавици, за 30 минути, по един ползвател в зала.
11. Асансьорът е спрян и няма да се допуска неговото ползване.
12. На входа на библиотеката е осигурен служител, който подпомага ползвателите в реда за достъп и спазване горе-упоменатите мерки.
13. Цялостна дезинфекция на сградата на РБ се извършва ежедневно в 18:00 часа.ПРАВИЛНИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ В РБ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“-БЛАГОЕВГРАД

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 Правилникът на Регионална библиотека „Димитър Талев“-Благоевград е разработен въз основа на типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерство на културата.
Чл.2 При записване гражданите са длъжни да се запознаят с Правилника, с видовете услуги, които предлага РБ-Благоевград и със задълженията и отговорностите, които те поемат като читатели.
Чл.3 При неспазване на правилника в зависимост от нарушенията, читателят се лишава от правото да ползва библиотеката в срок от 3 до 12 месеца.
Чл.4 Регионална библиотека „Димитър Талев“ обслужва своите читатели с библиотечни документи безплатно. Със заповед на директора се определят видовете платени услуги и цените им се актуализират всяка година.
Чл.5 (1) Всеки гражданин има право да ползва услугите на РБ “Димитър Талев“ като се регистрира за неин читател.
(2) Регистрация и пререгистрация на читателите се извършва всяка календарна година срещу внесена от читателя еднократна сума за ползването на специализирани библиотечни услуги, които са платени.
(3) Не могат да бъдат регистрирани като читатели граждани имащи задължения към Регионална библиотека „Димитър Талев“ от предходни години
(4) Регистрирането става срещу представяне на лична карта, а непълнолетните се записват с лична карта на родител или настойник
(5) За деца под 6 г. библиотечни документи и други услуги могат да се получат само от родителите или настойниците, след като децата се запишат за читатели
(6) На студенти от ЮЗУ при завършване на обучението се подписва обходен лист, удостоверяващ ликвидирането на задълженията към библиотеката.
(7) При промяна на адреса читателят е длъжен да съобщи новия
Чл.7(1) Влизането в РБ „Димитър Талев“ и ползването на услугите става само срещу представянето на заверена читателска карта.
(2) В сградата на РБ „Димитър Талев“-Благоевград е забранено тютюнопушенето, консумирането на алкохол и внасянето на хранителни продукти.

(5) Обслужването с библиотечни документи се преустановява 15 /петнадесет/ минути преди края на работния ден.
Отговорник : Завеждащ заемна за възрастни
Контрола се осъществява от Зам. Директора на РБ-Благоевград
II. УСЛУГИ, КОИТО ЧИТАТЕЛИТА МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ В БИБЛИОТЕКАТА
Чл. 8(1) Да заемат библиотечни документи за дома или ползване в читалните зали и специализираните отдели срещу читателска карта
(2) Да получават библиотечни документи от други библиотеки извън населеното място посредством службата МЗС и ММЗС, съгласно Правилника за между-библиотечно заемана в страната и чужбина
(3) Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционни методи, или чрез ЕИМ, указания за ползване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на литература по интересуващите ги въпроси и др. п.
(4) Да използват справочния апарат на библиотеката чрез каталози, картотеки, справочно-библиографския фонд или автоматизирани системи.
(5) Да използват библиотечните технически средства за прослушване на звукозаписи, гледане на видеофилми и др. и заплащане на презаписите с учебни цели
(6) Да участват в провежданите от РБ „Д.Талев“ инициативи
Отговорник: Завеждащ заемна за възрастни
Контролът се осъществява от Зам. Директора на РБ „Д.Талев“
III. ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМАШНО ПОЛЗВАНЕ
Чл.9 (1) Читателите могат да заемат за дома едновременно до 5 заглавия художествена и до 5 заглавия отраслова литература
(2) Читателите не могат да вземат за дома следните библиотечни документи:
- скъпи и ценни библиотечни документи – ръкописи, архивни материали, старопечатни издания, редки публикации, справочни, библиографски и периодични издания.
- библиотечни документи, получени по между-библиотечно и международно библиотечно заемане
- депозитни и едно-екземплярни библиотечни документи
Чл.10(1) Срокът за заемане за домашно ползване е 30 календарни дни.
(2) Срокът може да бъде продължен по искане на читателя само, ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели. При продължаване на срока се носят всички заети библиотечни документи, за да бъде вписан в датника новия срок.
(3) Читателите сами вписват заетите библиотечни документи в читателския си картон, инвентарните номера в контролния лист, датата на връщане в датника и се подписват срещу всяко заглавие поотделно (ако не се работи автоматизирано). Библиотекарят проверява правилността на вписаните библиотечни документи в читателския картон и записва броя на изнасяните в контролния лист.
(4) При връщане на заетите библиотечни документи, библиотекарят проверява и се подписва или въвежда по съответния автоматизиран начин информация, че са приети обратно.
Отговорник: Завеждащ заемна за възрастни
Контролът се осъществява от Зам. Директора на библиотеката

IV ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНИТЕ
Чл.11 (1) Ползването на библиотечните документи в читалните се извършва след представянето на заверена читателска карта
(2) Читателите имат право да ползват изложените на свободен достъп фондове и броеве от получаваните през годината вестници и списания, без да попълват за тях заемни бележки
(3) Всички библиотечни документи от основния фонд се ползват в читалните срещу попълнена заемна бележка, която остава в читателската карта при библиотекаря
(4) Всички ползване библиотечни документи се връщат лично на библиотекар, които връща читателската карта
(5) Забранява се изнасянето на библиотечни документи от читалните
Ксерокопирането се извършва на място
Отговорник: Завеждащ Читални
Контролът се извършва от Зам. Директора на библиотеката
V ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ
Чл.12 На основание на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите са задължени
(1) Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат
(2) Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ
(3) Да не нарушават начина на подреждането на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване
(4) Да не отстъпват другиму ползването на заетия библиотечен документ през времето на ползването му
(5) Да поправят повредите, причинени на библиотечния документ през време на ползването му
(6) Да връщат заетите библиотечни документи в срока определен от този Правилник
(7) Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката
(8) Да проявяват лоялно и коректно отношение към библиотечните специалисти


Отговорник : Завеждащ заемна за възрастни и завеждащ читални
Контролът се осъществява от Зам. Директора на РБ
VI ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 13 Когато читателят не върне или на презапише заетите библиотечни документи в определеният срок, той заплаща обезщетение определено в Приложение 1 /Платени такси и услуги/ в РБ „Димитър Талев“-Благоевград
Чл.14(1) Когато читателят повреди заетият библиотечен документ и го направи негоден за ползване, не го върне, защото го е загубил, или по друга независеща от него причина, той може да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго по-ново издание на същото заглавие или трябва да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на библиотечния документ
(2) Освен обезщетението за невърнати библиотечни документи се начислява и глоба съгласно приложение 1/Платени такси и услуги/ в РБ “Д.Талев“ – Благоевград.
(3) Всеки първи понеделник на месеца е ден без глоби
Чл.15 За кражба на библиотечни документи се търси наказателна гражданска отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс
Отговорник: Завеждащ Заемна за възрастни и Завеждащ Читални
Контролът се извършва от Главния счетоводител

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню